В българската култура понятието школа има два базови смисъла.

В първото си значение се разбира като място, където участниците придобиват практически умения. Исторически се свързва с читалищата, в които има школи по народни танци, школи по пиано, акордеон и други музикални инструменти, школи по рисуване, театрални школи и др. Днес школите не са непременно свързани с читалища, някои са самостоятелни, други обединени в арт-центрове.  В тях участниците имат възможност да развиват своя талант и да усъвършенстват практическите си умения за удоволствие, като хоби, но също и като личностно развитие и допълнителни житейски умения.

Второто значение на понятието школа се свързва с принадлежност към общност, която е обединена около определена парадигма или идейна концепция и обикновено има професионална насоченост. Например във фън-шуй съществуват множество класически и съвременни школи, които имат коренно различен подход към неговото прилагане, често дори си противоречат. Добрият фън-шуй експерт е необходимо да познава добре няколко школи и е истинско професионално майсторство умението да ги съчетава. Школа е понятие, характерно и за науката. Например в психологията съществуват десетина школи. Различават се основно по различния подход за изучаване на човешката психика – психоаналитична, гещалт, бихевиористка и т.н. Някои са известни с името на своя създател – школа на Виготски, а други с парадигмата, която обединява няколко автори – Хуманистична школа (Карл Роджърс, Виктор Франкъл, Ейбрахам Маслоу).

Център Делфи е дом на две авторски школи – „Задругата на родонавтите“ с основател Аида Марковска и „Да мислим съзидателно!“ с основател Ваня Кънева. Те чудесно се вписват в енергийното пространство на центъра и са свързващ елемент за постигане на неговите цели и утвърждаване на ценностите, които споделяме тук.

Школа „Задруга на родонавтите“ е създадена през май 2020 г. с дипломирането на първите двама родови терапевти по метода на Аида. Това постави началото на нова общност, която споделя откритията и терапевтичните подходи, обосновани от идеите на Аида в областта на българската родова идентичност. Родовите терапевти от Школата имат задружно и споделено общество, в което продължават своето развитие и работят по нови, модерни терапевтични подходи в родовата работа.

Нейната основна цел е да изгради установен и точен модел на родовата структура, по който се откриват и лекуват родовите травми, като се изглажда и осветява добрата родова орис.

Провежда се в продължение на 16 -18 седмици, като започва от октомври и продължава до края на месец януари. Тя включва 32 – 36занятия с обща продължителност над 80 астрономически часа или около 110 -115 учебни часа хорариум.

В Школата се провеждат и практически занятия по родова терапия, като студентите полагат устен и писмен тест за усвояването на получените знания. Разглеждат се основните закони и принципи на родовата структура и се усвояват множество терапевтични подходи в родовата работа.

Получените знания могат да бъдат основа за лична терапевтична кариера като родов терапевт от Школата „Задругата на родонавтите“.

За да се включите за обучение в школата е необходимо да изпълните следните условия: да сте провели лична родова терапия с родов терапевт, дипломиран в същата Школа и да сте присъствали онлайн или на живо на семинар, проведен от Аида и посветен на работата с рода и предците.

Школа „Да мислим съзидателно!“ е създадена през Ноември 2015г.

Нейната основна цел е да съдейства на хората да възстановят и развият умението си да мислят съзидателно и да формират съзидателно светоусещане. Повишава се личната енерго-информационна ефективност на участниците, което води до по-добри резултати в личния живот и професионалната реализация. Съзидателните принципи са приложими във всички сфери на живота.

Школата протича в продължение на 7 седмици по 1час седмично. Групите са от 3 до 7 човека. За един учебен  сезон от септември до май могат да се сформират неограничен брой групи. При минимум трима желаещи стартира нова група. Предпочитано време от 18:30 – 19:30, /има възможност и за сутрешни групи/.

На всяка среща работим по определена тема, има малко теория в началото, после практически упражнения и накрая време за въпроси и отговори.

Накратко темите:

Първата е въвеждаща, на нея изясняваме какво е съзидателно мислене, защо ни е най-присъщо, как сме влезли в мислене чрез отрицание и как да го преодолеем, каква е разликата с т. нар. положително мислене и т.н.

Втората тема е за подобряване на паметта, концентрацията и възстановяването на времевите линии.

Третата тема е за излизане от коловоза на автоматичните мисли и правим практики за осъзнатост.

Четвъртата тема е за развиване на умението да възнамеряваме. Намерението е огромна сила.

Петата тема е за Душата и нейната мисия, как да разпознаем предназначението си и да привличаме най-добрите неща за нас.

Шестата тема е по избор на Съзидателите, най-често си говорим за глобалните промени в енергиен план, как да се справяме с негативността около нас и да прилагаме съзидателния подход в ежедневието си.

Седмата тема е представяне на проектите на Съзидателите.

ШКОЛИТЕ на Център „ДЕЛФИ“
Отбелязана с: